Projecte de Rehabilitació

Estat de les obres.

El projecte ja ha tramitat tots els permisos necessaris, tant a la generalitat com a l’Ajuntament de Castellar del Vallès, per a obtenir la llicència d’obres per a la Rehabilitació de la Masia principal de Can Carner per a Cooperativa d’habitatges en sòl rústic en cessió d’ús.

El juny del 2022 es van començar les obres de rehabilitació de la Masia principal.

Actualment, estem desenvolupant les obres que van a molt bon ritme, amb el cronograma de poder-hi anar a viure l’agost de 2023.

Espais Comunitaris

El projecte inclou molta varietat d’espais comunitaris tant en la mateixa masia en la part habitacional, com a partir de la gran quantitat de coberts i magatzems existents. Els espais comunitaris de la Masia se centren preferentment per als socis de dret d’ús. Aquests inclouen:

 • Menjador comú.
 • Cuina comuna.
 • Estar comú.
 • Sala de cures.
 • Rebost comunitari.
 • Serveis higiènics.
 • Bugaderia.
 • Biblioteca.
 • Ludoteca.
 • Jardí.
 • Hort.

Els espais comunitaris de la masia dels masovers i coberts annexos, s’engloben dins la gran possibilitat de projectes socials i productius vinculats a la reforma. Aquests inclouen:

 • Sala polivalent per a 90 persones (Auditori).
 • Espais socials per a associacions/cooperatives afins.
 • Espais per a tallers (Fusteria, mecànica, pintura…).
 • Espai Museístic de peces agràries de Can Carner.
 • Espai compartit de treball.
 • Magatzems.
 • Jardí.
 • Serveis higiènics.

Espais privatius

La reforma inclou la distribució de la Masia en 12 espais privatius. Aquests espais es distribueixen en unitats de dues o tres habitacions a causa de les demandes intergeneracionals del projecte. Les unitats habitacionals inclouen:

 • Estar.
 • Espai de menjador privat.
 • Servei higiènic accessible amb dutxa, inodor i pica.
 • Office amb pica.
 • Habitacions segons tipologia (2 o 3).
 • Emmagatzematge personal.

L’optimització de les unitats habitacionals en l’edifici existent s’ha basat en el compliment de la normativa del Decret d’habitabilitat de Catalunya i el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de les obertures existents a la Masia (en relació a il·luminació i ventilació) i el compliment d’espais normatius de menjador, habitacions, i banys des del punt de vista de l’accessibilitat.

La Masia es troba catalogada en l’inventari de patrimoni de Castellar del Vallès.

Eficiència Energètica i Bioarquitectura

La reforma cerca l’escenari d’un edifici d’emissions gairebé zero, a través de la bioconstrucció.

 • Millora de les prestacions dels elements constructius i materials de l’edifici existent per reduir la demanda energètica i, per consegüent, els consums.
 • Implementació instal·lacions que permeten una reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle respecte l’escenari actual. Totes les instal·lacions es plantegen no individuals.

 • Autosuficiència energètica.
 • Salut de materials, tant des de l’anàlisi del cicle de vida (producció i destrucció del material), com en COV’s (Components Orgànics Volàtils), toxicitat i electromagnetisme.

El criteri general de la reforma és el del conservadorisme, amb la voluntat de mantenir el màxim d’elements existents.

Exemples d’actuacions sobre criteris generals

Aïllaments

Plantejament d’aïllament màxim en façanes fredes. En ser masia catalogada, l’actuació d’aïllament no pot anar per l’exterior, pel que es planteja per la cara interior 15 cm de fibra de fusta o suro, amb mur radiant i arrebossat de terra aprofitant l’efecte de regulació de la humitat. En la planta superior, a causa del reforç estructural, s’optarà per terra radiant.

La coberta s’aïllarà per l’interior a través de 15 cm de suro negre, encalat en calç i col·locat entre bigues. Part de la fusteria es vol mantenir, ja que es considera en bon estat, encara que s’actuaria a través d’inclusió de vidre per a millorar el pont tèrmic.

Generació energia

Està en estudi la utilització de Biomassa o Aerotèrmia.

 • Biomasa, s’utilitzarà una caldera mixta de pellets i estella per a poder aprofitar la poda de la finca forestal.
 • Aerotèrmia, s’ha d’estudiar per a les millores que està oferint el mercat pel que fa a la rendibilitat.

La producció primària es trobarà vinculada a col·lectors solars ACS (a sobre de la coberta del tractor)  i/o implantació de plaques solars per a consum instantani. Com a producció complementaria de ACS es vol implantar la tècnica de Jean Pain, donat que és una finca ideal per a aquesta tècnica.

Ventilacions

Per a la distribució dels pisos és difícil actuar pel que fa a la ventilació creuada directa (no donen a dues façanes amb diferència de pressió suficient). El que sí que està previst és que amb les noves sortides a coberta s’implementin distintes sortides de xemeneies solars per a forçar els espais comunitaris de pas i que les unitats de convivència tinguin una diferència de pressió d’aire adequada per a crear una ventilació creuada indirecta. S’està estudiant l’aprofitament de part dels terrenys exterior per a la instal·lació de pous canadencs.

clica a la fotografia per veure-ho en gran

Aigua i sanejament

La recollida d’aigües pluvials arquitectòniques (cobertes) es farà per a la bassa, aprofitant després part d’aquesta per a dipòsit independent per a WC. Es planteja que els WC exteriors siguin secs.  Pel que fa al terreny, en els moviments que s’hagin de fer, es treballarà amb captació d’aigua no per a l’acumulació personal, sinó per a la millora del nivell freàtic de la zona (evitar evaporació – creació de pous de drenatge).

Pel que fa al sanejament, la masia està connectada a xarxa de clavegueram, pel que el més sostenible és connectar-se a xarxa. Si alguna part més allunyada de la masia (coberts) no estigués connectada, i per pendents és precises de bomba s’optaria per un sistema de decantadors de greses, amb filtratge, fitodepuració, i bassa.

Acabats

Es treballarà amb pintures minerals o directament els pigments dels arrebossats per evitar toxicitats i COV’s.

 • Tractaments de fusta a través d’olis.
 • Noves parets de fusta o tècniques com la quincha.

Accessibilitat

Es parteix del dret de totes les persones, independentment de les seves capacitats físiques, a poder accedir a tots els espais sense ser objecte de discriminació per raons de diversitat funcional.

Donat que el destinatari de la reforma és una cooperativa intergeneracional, es considera indispensable i primordial dotar d’una plena accessibilitat a l’edifici. A tal efecte, resulta primordial parar especial atenció a la manera d’entrar i sortir de l’edifici, així com assegurar una correcta comunicació vertical entre les diverses plantes.
Amb aquesta premissa la reforma es planteja des del disseny universal.

S’ha trobat la localització exacta per a la incorporació d’un ascensor accessible, que essent de doble embarcament, supleix la majoria de desnivells existents a la Masia. Fins i tot permet l’anul·lació de les escales exterior que actualment donen accés a una unitat, podent fer l’accés des del replà de l’ascensor a planta primera.

De les 12 unitats, tan sols 1 no es pot fer accessible, ja que actualment l’accés es realitza a través del pla d’escala i suposaria l’enderroc de la mateixa que està patrimoniada.

Donat que el destinatari de la reforma és una cooperativa intergeneracional es considera indispensable i primordial dotar d’una plena accessibilitat a l’edifici.

Scroll to Top