Model cooperatiu

Amb la denominació de Can Carner Cooperativa d’Habitatge, Societat Cooperativa Catalana Limitada, es constitueix una cooperativa d’habitatges en règim de cessió d’ús sense ànim de lucre,  subjecta als principis i les disposicions de la Llei 12/2015 del 9 de Juliol, de Cooperatives de Catalunya.

L’objecte  d’aquesta  societat  cooperativa  és desenvolupar un model d’habitatge digne, adequat a les necessitats de les persones i integrat a l’entorn, en què l’estabilitat, l’accessibilitat, l’eficiència i la qualitat siguin els valors que l’impulsin.

Esdevenir un model d’accés a l’habitatge autogestionat basat en la propietat col·lectiva i el valor d’ús, amb voluntat d’incidir en el mercat per fer-lo més just i equitatiu. Un projecte que s’adapti al ritme vital de les persones, fruit d’una decisió autònoma, en què puguem triar de quina manera volem viure. 

Per tant, la Cooperativa es constitueix amb l’objectiu de facilitar a les seves sòcies i socis l’accés a un habitatge de caràcter social, econòmicament i ambientalment sostenibles.

Finalitats de la cooperativa:

a) Millorar l’accés a l’habitatge mitjançant un model no especulatiu segons el qual la propietat, la cessió o els drets del sòl i dels immobles recauen en la Cooperativa, mentre que les seves sòcies i socis cooperativistes disposen del dret d’ús indefinit de cadascun dels espais privats i de les parts comunes.

b) Eliminar els beneficis purament especulatius i aconseguir de forma preferent finançament ètic i solidari per dur a terme les seves operacions.

c) Promoure l’habitatge digne sense que aquest passi pels circuits convencionals del mercat immobiliari, generant formes de titularitat col·lectiva, posant el focus en l’ús efectiu de l’habitatge.

d) Fer les gestions oportunes per a l’obtenció dels recursos necessaris per dur a terme la seva activitat, inclosos els préstecs, subvencions o participacions en el capital, ja sigui per part d’organismes públics com privats, així com les tasques derivades de la seva amortització i cancel·lació.

e) Dur a terme l’administració i garantir el bon manteniment dels edificis sobre els quals la Cooperativa exerceix la titularitat, així com el cobrament d’amortitzacions, interessos i quotes a les seves sòcies i socis, per la prestació de serveis generals que les edificacions requereixin.

f) Esdevenir una comunitat feminista, on totes les persones es comprometin a reflexionar, educar i actuar per avançar cap a una igualtat efectiva. En aquest sentit, es vetllarà per la corresponsabilitat i repartiment de les tasques comunitàries, la participació i presa de decisions de forma paritària dins la cooperativa, el treball per la coeducació dels infants, la reflexió en vers els models, imatges i actituds que prenem i transmetem.  

g) Fomentar la diversitat cultural, econòmica i generacional de les diferents persones, i la seva interrelació a través d’espais comuns que permetin desenvolupar activitats lúdiques, comercials o de serveis que enriqueixin la convivència social, respectin el medi ambient i cobreixin mancances de serveis per a la comunitat.

h) Fomentar l’autogestió, la participació i la codecisió en tots els àmbits que afectin els socis de la cooperativa, tant en el disseny i el manteniment de l’habitatge, per exemple, com en la presa de decisions sobre el funcionament de la cooperativa.

i) Donar prioritat a l’aspecte ambiental, econòmicament assolible a través d’habitatges de disseny passiu o de baix consum energètic, amb la generació local, descentralitzada i autogestionada d’energia renovable, i fomentar tècniques constructives que facin especial incidència en l’eficiència ambiental de l’edifici o edificis generats, per tancar el cicle de la seva vida útil en els paràmetres més sostenibles possibles. I, en el mateix sentit, fomentar durant la vida de l’habitatge l’assoliment de cicles locals i tancats d’energia, aigua i residus.

j) Tenir en compte les necessitats específiques dels integrants de la cooperativa que tinguin necessitats especials, com ara la gent gran, amb diversitat funcional, per tal de fer ús i gaudi dels espais en condicions de dignitat i d’igualtat respecte a la resta de membres.

També és objecte social de la Cooperativa la difusió, la formació i l’extensió de les diferents fórmules de cooperativisme i de cooperació social, així com impulsar i col·laborar en l’expansió de les pràctiques cooperatives en les seves diverses formes i expressions.

Scroll to Top