La comunitat de Can Carner

Perfil del grup: El grup el conformem 27 persones: 12 dones, 8 homes, 3 adolescents i 4 criatures menors d’edats. Estem distribuïdes en 12 unitats efectives de convivència (UEC).

Comunitat intergeneracional: La persona més petita té 1 any i la més gran 77 anys. Hi ha representativitat d’edats a totes les dècades.

Diversitat de les UEC: Unitats familiars individuals, Parelles sense fill/es, parelles amb fills/es, i famílies monoma(pa)rentals.

Perfils professionals qualificats i diversos: Molts d’ells relacionats amb els àmbits d’intervenció del projecte (arquitectura, ciències ambientals i agronomia, ecologisme i eficiència energètica, cooperativisme, comunicació, legalitat, economia i finances, pagesia, salut física, psicològica i emocional i nutrició).

La transformació social com a suma de petites transformacions quotidianes.

El tipus de vida en comunitat que cerquem:

Promoure un projecte de cohabitatge intergeneracional en què es cobreixin, de manera col·lectiva i sostenible, les necessitats de les persones al llarg de la vida i dels diferents moments vitals.

Crear un veïnatge que cohabiti i teixeixi lligams saludables i assertius basats en l’estimació, l’amistat, la confiança i l’ajuda mútua.

Estimular el creixement i fomentar la realització personal per mitjà de l’intercanvi i la cooperació, en què l’aprenentatge i l’ensenyament formin part de les dinàmiques vitals de la comunitat.

Aprendre i adoptar nous hàbits saludables que millorin la nostra salut física, psicològica, emocional i social.  Donar facilitats per explorar i experimentar nous models de relació i família que estimulin una convivència positiva i genuïna basada en valors com la solidaritat i la generositat i que afavoreixin la conciliació en sentit ampli.

Som persones amb inquietuds, compromís, esperit crític i talents diversos, amb moltes ganes de viure en un món millor.