Missió, voluntats i valors

Ser un model de referència alternatiu de cohabitatge, sostenible que fa efectiu el dret d’accés a l’habitatge digne i promou la interrelació social i comunitària, tant entre els membres que hi participen com amb la resta de la societat.

Ser un projecte que es fonamenta en uns principis ètics basats en els drets humans, el respecte a les persones i la igualtat de gènere, que assoleix, de manera conscient i coherent, una autonomia individual i col·lectiva.

Ser una comunitat que cohabita i parteix dels valors de la cooperació i la solidaritat com a eines emancipadores personals i col·lectives, amb l’objectiu d’encarar reptes i superar problemàtiques socials amb alternatives transformadores i comunitàries. Ser un projecte que respecta l’entorn d’una manera activa i a més, potencia una relació harmoniosa amb la natura, on prenem consciència de ser-ne una part més.

L’experiència i la confiança col·lectiva com a camí.

Participació i gestió democràtica

El tipus de participació en la qual ens basem:

  • Gestionar la comunitat de manera democràtica, assembleària, amb uns principis de transparència clars i amb el màxim de consens, en què la confiança sigui un valor i un pilar bàsic.
  • Promoure la participació a partir d’un compromís individual i col·lectiu, amb l’objectiu de generar la reflexió col·lectiva i una presa de decisions sostenibles.
  • Fomentar la implicació en els diversos projectes que es puguin gestar, tenint present que els membres dels col·lectius tenen ritmes, inquietuds i necessitats diferents que cal respectar.

Scroll to Top